සිදුවු ප්‍රහාර වලින් කටාන ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සිදු වු සමස්ත මරණ වාර්තාව 

සිදුවු ප්‍රහාර වලින් කටාන ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ තුවාල ලත් අයගේ තොරතුරු  වාර්තාව

 

1. 2019.04.21 දින සිදු වු ත්‍රස්ත ප්‍රහාර වලින් මරණයට පත් පුද්ගලයින් සඳහා කටාන 

     ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර් යාලය මගින් වන්දි ප්‍රදානය කිරීම -1

     අදියර (රු.100000.00)

2. 2019.04.21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මරණයට පත් පුද්ගලයින් සඳහා වන්දි ප්‍රදාන කිරීමට හානි පූර් ණ  සඳහා වන කාර් යාලය වෙත යොමු කළ ලේඛනය

3.2019.04.21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාර වලින් තුවාලලත් පුද්ගලයින් සදහා වන්දි ප්‍රදානය කිරීමට හානි පූර් ණය සඳහා වන      කාර් යාලය වෙත  යොමු කළ  ලේඛනය

News & Events

Scroll To Top